Ουρά με νουά και τουρτουγκίτα

VL-3230

  • GR Ουρά με νουά και τουρτουγκίτα
  • EN Silverside with eye of round and heelmuscle
  • DE Unterschale mit kniekehlenfleisch und seemerrolle
  • FR Sous noix avec nerveux de gite et rond de sous noix
  • IT  Sottofesa con campanello e magatello
  • ES Contra con culata de la contra y redondo
 
Back