Τεμαχίδια κρέατος 80/20

PK-4710

  • GR Τεμαχίδια κρέατος 80/20
  • EN Pork trimmings 80/20
  • DE Schweinefleischabschinnte 80/20
  • FR Maigre de porc 80/20
  • IT  Carnetto di suino 80/20
  • ES Magro de cerdo 80/20
Back