Ημισφάγιο SC χωρίς μάγουλο

PK-4045

  • GR Ημισφάγιο SC χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side SC without jowl
  • DE Schweinehälfte SC ohne backe
  • FR Demi-carcasse SC sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino SC senza gola
  • ES Canal de cerdo SC sin papada
Back