Ημισφάγιο SAA χωρίς μάγουλο

PK-4047

  • GR Ημισφάγιο SAA χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side SAA without jowl
  • DE Schweinehälfte SAA ohne backe
  • FR Demi-carcasse SAA sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino SAA senza gola
  • ES Canal de cerdo SAA sin papada
Back