Ημισφάγιο RC χωρίς μάγουλο

PK-4049

  • GR Ημισφάγιο RC χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side RC without jowl
  • DE Schweinehälfte RC ohne backe
  • FR Demi-carcasse RC sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino RC senza gola
  • ES Canal de cerdo RC sin papada
Back