Ημισφάγιο RB χωρίς μάγουλο

PK-4050

  • GR Ημισφάγιο RB χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side RB without jowl
  • DE Schweinehälfte RB ohne backe
  • FR Demi-carcasse RB sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino RB senza gola
  • ES Canal de cerdo RB sin papada
Back