Ημισφάγιο EC χωρίς μάγουλο

PK-4053

  • GR Ημισφάγιο EC χωρίς μάγουλο
  • EN Pork side EC without jowl
  • DE Schweinehälfte EC ohne backe
  • FR Demi-carcasse EC sanse gorge
  • IT  Carcassa di suino EC senza gola
  • ES Canal de cerdo EC sin papada
Back