Λαρδί παχύ χωρίς δέρμα και κρέας

PK-4760

  • GR Λαρδί παχύ χωρίς δέρμα και κρέας
  • EN Back fat rindless
  • DE Rücjenspeck ohne schwarte
  • FR Bardière découennèe
  • IT  Lardo di schiena senza cotenna
  • ES Tocino sin corteza
Back