Δέρμα πλάτης

PK-4758

  • GR Δέρμα πλάτης
  • EN Back fat rind
  • DE Rücken schwarte
  • FR Couenne de bardèire
  • IT  Cotenna di lardo di schiena
  • ES Corteza de lomo
Back